Thursday, May 6th, 2010

Når det “normale” blir norm

”Hvorfor er det viktig å lære barnehagebarn om homofili?” Spør Vårt Land Ole Bredesen Norfjell, ansvarlig redaktør for et undervisningshefte som skal lære barna i barnehagene at homofili er normalt. Svaret hans er: ”Fordi det er en del av verden”. Regjeringen har bevilget 150 000 kr, slik at barna kan lære at det er normalt at prinser gifter seg med prinser.

Dette gjenspeiler en tankegang og argumentasjon som i sin ytterste konsekvens er farlig. Hvis ”det som finnes i verden” skal regnes som det normale, overlater vi barna i instinktenes og følelsenes vold. Når det ”normale” fortrenger normene, er samfunnet på glid uten noe som kan bremse opp for det destruktive i menneskenaturen.

Selvsagt må vi lære barna å respektere de som tenker og lever annerledes. Men hvorfor skal barna presses til å mene at det er normalt?

Foreldreretten er sterk i internasjonale konvensjoner. Her må foreldrene vite at de har rett til å nekte at deres barn blir utsatt for en tankegang som gjør det som finnes i verden til norm. Dette bør bli tema på foreldremøter i barnehager. Og barnehageansatte bør kreve en reservasjonsrett. Og igjen: det handler ikke om at vi skal være respektløse. Det handler om at vi ikke må gjøre populisme til grunnlag for normene.  Historien har mange eksempler på hvor galt det kan gå.

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | 7 Comments »

Tuesday, February 17th, 2009

Et annet perspektiv på finanskrisen

I de siste 200 årene har Vestens kirker sendt mange misjonærer til ”hedningnasjonene”. Motivasjonen var at vi som hadde fått evangeliet måtte dele det med de som aldri hadde hørt det. Med evangeliet fulgte også materiell hjelp, klær, medisiner osv. Rundt om i misjonsforeningene satt ”hjemmefronten” og ba for misjonærene. Og de gjorde mer: de samlet inn penger. De hadde ingen overflod å øse av, men i sin fattigdom brukte de kreativitet og offervilje til å framskaffe midler til de som hadde enda mindre. De fulgte Paulus’ ord om at det må være likhet (2.Kor 8:13).

Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Samfunn | Comment now »

Friday, August 15th, 2008

Rett eller vrang lære? Del 4 av 4

Da Paulus kom til Filippi, ble han møtt av en slavepike som gjentatte ganger høylydt utbasunerte at Paulus var en av den høyeste Guds tjenere som forkynte frelsens vei for folket. Mange ville kanskje ha ansett dette som en positiv velkomst. Det var nok av det motsatte. Men Paulus gjennomskuet ordene og så at de kom fra en spådomsånd. (Apgj 16:16-18). Det tredje spørsmålet vi kan stille, er: Hva er opprinnelsen eller kilden til en åndsretning? Kommer den fra Gud, fra verden, fra mennesker, eller fra satan?

Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Wednesday, August 13th, 2008

Rett eller vrang lære? Del 3 av 4

Det andre testpunktet vi skal drøfte, er om frukten er god eller dårlig. (Matt 7:15-20) Vi har foreløpig konsentrert oss om kjernen i den kristne tro: bekjennelsen ”Jesus er Herre”. Denne bekjennelsen er mer enn en frase, eller en teologisk erkjennelse. Det handler om å ”elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.” Denne relasjonen til Gud vil farge vår relasjon til andre mennesker: ”Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! (Mark 12:30-31)

Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Sunday, August 10th, 2008

Rett eller vrang lære? Del 2 av 4

I denne artikkelen skal vi se på det første testspørsmålet vi kan stille for å bedømme doktriner og åndsstrømninger: Hva sier de om Jesus? Når Jesus snakket om forførelse, viste han til at noen skulle komme i hans navn og utgi seg for å være ham. (Matt 24:4-5) Paulus ber oss passe oss for de som forkynner “en annen Jesus”. Hvordan kan vi anvende dette åndskriteriet på en sunn måte?

Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Wednesday, August 6th, 2008

Rett eller vrang lære? Del 1 av 4

Spørsmålet om vranglære dukker med jevne mellomrom opp i kristne media. Noen er raske til å henge merkelappen ”vranglære” på forkynnere og retninger som virker annerledes. Vi ser det både i reportasjer, intervjuer, leserinnlegg og i lederartikler. Visst finnes det vranglære. Det har det gjort gjennom hele kirkens historie. Men kirkehistorien bør også lære oss litt sindighet og tilbakeholdenhet når det gjelder å stemple andre som vranglærere.

 

Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Friday, June 27th, 2008

Europas framtid

“Det Europa trenger er flere europeere som proklamerer at Jesus er Herre!” (Professor Joseph Weiler)

Europa bærer preg av en lang historie med sekularisering, liberalisering og en økende innflytelse av islam. Dette innebærer at kristendommen i mindre grad påvirker folkets holdninger og de politiske prosessene som ligge bak ny lovgivning. Som eksempel kan vi nevne lovgivningen for abort, ekteskap og avkristning av formålsparagrafene for skole og utdanning. Utviklingen avspeiler trendene i folket. Samfunnene i Europa bygger fortsatt på noen allmengyldige verdier som preger lovgivningen. Blant de viktigste er respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd, toleranse og solidaritet. Disse verdiene har sine røtter i kristendommen, som er en bærende del av kulturarven. Det er bred enighet om at disse verdiene vil vi bevare. Men kilden til dem, troen på Bibelen og den treenige Gud, fjerner man seg fra. Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Samfunn | Comment now »

Thursday, June 19th, 2008

Menneskeverd i et hedonistisk samfunn

Etter 30 år med fri abort i Norge, er 42000 barn drept. Det vil si gjennomsnittlig 1400 hvert år, eller 70 klasser på hvert klassetrinn. Dette er en ”frihet”, eller en ”rettighet” som staten gir til potensielle foreldre. Av nyere dato har vi bioteknologiloven som regjeringen stadig søker å gjøre mer egnet til å sile ut syke og funksjonshemmede foster.

Disse lovene er et utslag av en grunnleggende filosofi som preger vår del av verden, hedonismen. Hedon er gresk og betyr lyst. Den greske filosofen Epikur satte 300 år før vår tidsregning ord på hedonismen. Tanken er at mennesket alltid er på jakt etter lykke og nytelse, og avskyr lidelse og smerte. Hedonismen er en riktig beskrivelse av kjente menneskelige tilbøyeligheter. Det hedonistiske mennesket tenker individualistisk og kortsiktig, det handler om min lykke her og nå.

Når hedon blir en isme, hedonisme, er vi på vei mot et egoistisk samfunn. Og enda verre: når hedonismen blir normgivende og grunnleggende for lovverket, går vi mot en brutalisering av samfunnet. Med ryggdekning i abortloven og genteknologiloven kan vi nå fjerne de uønskede, de svake, de som er annerledes… Kort og godt de som kommer i veien for min lyst eller nytelse av livet. Og vi kan gjøre det sterilt bak lukkede sykehusdører. Med full diskresjon.

Det at mange av de som skulle ha blitt mødre får traumer, skal det ikke snakkes så høyt om. Men deres fortvilelse kommer fram i for eksempel det forskningsprosjektet som psykiater Anne Nordal Broen ledet. Etter 5 år hadde hver femte kvinne psykiske traumer, fortrengning og manglende evne til å glede seg over livet. I samme rapport kom det fram at hver fjerde kvinne tok abort fordi hun følte press fra barnefaren. Det var feministene som frontet abortsaken for 30 år siden. Men loven har blitt et nyttig maktmiddel for menn som vil ha nytelsen, men ikke ansvaret.

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Samfunn | Comment now »

Saturday, May 17th, 2008

På reisefot

Fra og med søndag 18. mai blir det stille fra meg på bloggen. Jeg skal besøke datter og svigersønn som jobber som leger på Haydom sykehus i Tanzania. Deretter reiser jeg til India, hvor Sentermenighten driver to Bibelskoler. Etter 4 uker er jeg tilbake, og klar for nye innlegg. So long!

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Friday, May 16th, 2008

Nestekjærlighet

Som alle andre mennesker har vi kristne lett for å fokusere på oss selv. Meg og mitt går foran de andres behov. Slik er menneskenaturen. Guds natur er annerledes. Det heter om den guddommelige kjærligheten at den “søker ikke sitt eget”. Den Hellige Ånd gjør oss derfor ikke mer selvopptatt. Tvert imot åpner han våre øyne for de rundt oss. Den Hellige Ånd er i det hele tatt på kollisjonskurs med vår egoisme.

Read the rest of this entry »

Posted by Tor Arne Larsen | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »