Samvittighetsfriheten må forsvares

AP’s Gerd Janne Kristoffersen, første nestleder i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, uttalte nylig at hun forventer at lærerne skal være lojale mot den nye ekteskapsloven. Hun avviser blankt at lærerne skal få reservasjonsrett. Videre sier hun: “Jeg er selv sykepleier og kjenner til at det innenfor mitt fag har vært personer som har hatt lojalitetsproblemer.” Ved å bruke uttrykket “lojalitetsproblemer” tildekker hun det saken egentlig gjelder, nemlig alvorlige samvittighetsgrunner. Når staten krever lojalitet, på tvers av enkeltmenneskers alvorlige og religiøst begrunnede samvittighet, begynner den å likne en sovjetstat.

Igjen vil det kunne bli aktuelt å svare slik Peter gjorde overfor det høye råd i Jerusalem: “En skal lyde Gud mer enn mennesker!” Også Martin Luther påberopte seg samvittighetsfrihet da han måtte svare for riksdagen i Worms. Dette har inntil nå blitt betraktet som begynnelsen til det moderne og humane samfunn. Menneskerettighetserklæringen bekrefter denne samvittighetsfriheten. Den regjering som fratar borgerne samvittighetsfrihet, åpner for en nybrutalisering av samfunnet.

Posted by Tor Arne Larsen on April 27th, 2008 | Filed in Samfunn | Comment now »

Leave a Comment