Hva sier Bibelen om alkohol?

Beretningen om at Jesus gjorde vann til vin er velkjent. Og stadig oftere brukt av kristne som argument for å tillate seg å drikke alkohol. Det samme er Paulus’ ord til sin venn Timoteus: “bruk litt vin for din mage”. Men er disse versene ment som et klarsignal for alkoholkonsum blant Jesu disipler? Hva mer enn disse versene har Bibelen å si om alkohol? I denne artikkelen prøver jeg å trenge inn på baksiden av en overfladisk og slagordliknende bruk av Bibelen som legitimering av alkohol.

Både avholdsfolk og de med et liberalt forhold til alkohol hevder å ha støtte i Bibelen. La meg med en gang fortelle at jeg har valgt å innta et avholdsstandpunkt. Dette standpunktet er først og fremst begrunnet ut fra hensynet til de i vårt samfunn som har vært bundet av alkohol, men nå trenger et alkoholfritt miljø.

Vi skal først se litt nærmere på de skriftstedene som tas til inntekt for et liberalt syn på alkohol.

Jesus gjorde vann til vin (Johs 2:1-11)

Noen ivrige motstandere av alkohol har forsøkt å tolke grunntekstens ord til å bety druejuice. Men dette er neppe troverdig. Som med alle andre tekster i Bibelen er det viktig at vi forstår hvilket budskap teksten vil formidle. Man kan alltid trekke ut en detalj og bruke den til å forsvare sin egen livsstil. Et eksempel er den uærlige forvalteren som svindlet sin Herre i Luk 16:1-8. Jesu poeng er åpenbart ikke at det ok å bedra noen økonomisk.

Poenget i Johannes 2 er å gjenfortelle Jesu første mirakel, og den undringen dette tegnet skapte hos disiplene. Disiplene så neppe på dette tegnet som en legitimering eller aksept av alkohol. Det var ikke alkoholen som begeistret dem, men Jesu under. Deres fokus var på det overnaturlige som brøt inn i det naturlige.

Var Jesus en vindrikker?

Luk 7:33-34 ”For Johannes døperen er kommet, han verken eter brød eller drikker vin, og dere sier: Han er besatt av en ond ånd! Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier: Se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn!”

Det at Jesus var sammen med tollere og syndere provoserte fariseerne. Derfor anklaget de ham for å være en storeter og vindrikker. De hadde neppe sett Jesus opptre som storeter og vindrikker, ettersom de så på seg selv som for hellige til å være i selskap med tollere og syndere. I deres øyne var tollere og syndere bare opptatt av å dynge i seg mat og vin. Fordi Jesus var sammen med dem, anklaget de ham for å være slik som dem. Ingen andre opplysninger i evangeliene tyder på at Jesus slet med overvekt eller hadde alkoholproblemer. Det var ikke maten og vinen Jesus oppsøkte, men synderne og tollerne. Og han kom ikke for å fordømme dem, men frelse dem. For Sakkeus betydde det en radikal omvendelse fra sin gamle livsstil. (Luk 19:1-10)

Paulus anbefalte Timoteus å drikke vin

1.Tim 5:23 ”Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av.”

Legg merke til hensikten med Paulus’ råd. Her er det ikke snakk om å ”nyte” alkohol som en selskapsdrikk. Skal dette skriftstedet brukes til inntekt for noe, må det være for medisiner. Så kan det jo diskuteres om alkohol har noen medisinsk effekt. Legen Lukas gjengir også en medisinsk bruk av vin. (Luk 10:34)

Disse skriftstedene kan neppe brukes som en legitimering av alkohol. Samtidig viser de at Bibelen ikke gir et klart og entydig forbud mot alkohol. Vi skal nå studere flere tekster som omhandler alkohol, og se hvordan Bibelen bygger inn en bevisstgjøring av vår holdning til alkohol, mer enn å gi et forbud mot alkohol.

Prestene i GT

Prestene skulle ikke drikke alkohol når de utførte prestetjeneste i helligdommen. De måtte på ingen måte sløves, slik at de alltid kunne skjelne klart mellom det som er hellig og det vanhellige.

3.Mos 10:9-11 ”Vin eller sterk drikk skal verken du eller dine sønner drikke når dere går inn i sammenkomstens telt, for at dere ikke skal dø – det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt – så dere kan gjøre forskjell mellom hellig og vanhellig, mellom urent og rent, og lære Israels barn alle de lover som Herren har kunngjort dem ved Moses.”

Da Gud ga denne befalingen, hadde to av Arons sønner båret fremmed ild inn i Guds nærvær. Webster oversetter: ”De behandlet det hellige som noe vanlig”. Resultatet var katastrofalt. Muligens var de påvirket av alkohol, ettersom Gud gir alkoholforbudet som en reaksjon på deres handling. Budskapet her er at en prest i tjeneste alltid må kunne skjelne klart mellom det rene og det urene, og alltid være i stand til å undervise andre i Ordet.

Nasireeren

En som frivillig ville innvie seg til å søke Herren og leve for Gud, enten hele livet, eller for en avgrenset periode, skulle avstå fra alkohol.

4.Mos 6:2-4 ”Tal til Israels barn og si til dem: Når en mann eller kvinne gjør et hellig løfte om å ville være nasireer og vie seg til Herren, så skal han holde seg fra vin og sterk drikk. Eddik av vin eller annen sterk eddik skal han ikke drikke og heller ikke noen saft som er tillaget av druer. Verken friske eller tørre druer skal han ete. Så lenge hans innvielse varer, skal han ikke ete noe av det som blir tillaget av vintreet, like fra kjerne til skall.”

Gud åpenbarte seg for Samsons foreldre og sa at de skulle få en sønn som Gud ville oppreise til en redningsmann for folket. Moren skulle ikke røre alkohol under svangerskapet

Dom 13:3-5, 12-14 ”Så ta deg nå i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk og et ikke noe urent!”

Forskning ved Wayne State University i Detroit, USA, viser at barn som hadde blitt utsatt for selv små mengder alkohol i mors liv, hele 3,2 ganger oftere hadde en problemfylt adferd og et vanskelig følelsesliv enn andre barn. Ann-Mari Brubakk, professor i barnesykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim, sier: ”Alkohol er en kraftig gift, som angriper både hjernen og nervesystemet hos fosteret.”

Kongen

Bibelen priser det landet lykkelig som ikke har drikkfeldige ledere.

Fork 10:17 ”Lykkelig, du land, som har en konge av edel byrd og fyrster som holder måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drikkebrødre!”

Ordsp 31, 4-5 ”Det sømmer seg ikke for konger, Lemuel, det sømmer seg ikke for konger å drikke vin, heller ikke for fyrster å drikke sterk drikk, for at de ikke skal drikke og glemme hva som er lov, og forvende retten for arminger.”

En konge må alltid ha en klar vurderingsevne og bedømmelse. Han er satt til å lede og vokte landet, og i en krisesituasjon må han være beredt til å ta kloke beslutninger. I versene 6-7 forbindes alkohol med forfall, undergang og fattigdom. Da er alkohol egnet til å glemme problemene:

Ordsp 31:6-7 ”Gi sterk drikk til den som er sin undergang nær, og vin til den som er bedrøvet i sjelen! La ham få drikke, så han glemmer sin fattigdom og ikke mer kommer sin møye i hu!”

Salomo beskriver virkningen av alkohol

Ordsp 23:29-35 ”Hvem roper akk, hvem roper ve? Hvem har trette og klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øyne? De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å smake på den krydrede drikk. Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvordan den perler i begeret, hvor lett den går ned! Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakke tull og tøys. Du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se å få tak i enda mer!”

Alkohol frister og lokker, men den som bruker den vil snart erfare virkningene: den er som et giftig slangebitt. Virkelighetsoppfatningen forvrenges, og evnen til å tolke farlige situasjoner reduseres eller forsvinner. Det er svært vanskelig å nå inn til den som er bundet av alkohol med råd og hjelp. Deres eneste mål er ofte å få tak i mer.

”I Norge er skader og ulykker de vanligste helseskadene av alkohol. Hvert år skjer det ca. 60 000 skader og ulykker som den skadde selv mener skyldes alkohol. For ungdom mellom 15 og 25 år er fylla den viktigste dødsårsaken.” Hvert år dør det i Norge rundt 400 som en direkte årsak av alkohol. ”Fyll og vold henger sammen. 70 – 80 prosent av oppdagede voldsepisoder har skjedd i forbindelse med at enten voldsutøveren eller offeret eller begge har drukket.”

Ordsp 20:1 ”Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis.”

Konklusjon

Vi møter ikke et generelt forbud mot alkohol i Bibelen. Men advarslene mot alkohol settes i sammenheng med hva du er født til å være, og hvilken tjeneste du er kalt til å utføre.

Fra det Nye Testamente vet vi at en kristen er født til konge og prest for Gud (Åp 1:5-6, 5:9-10). Vi er kalt til å utføre prestetjeneste ved tilbedelse, ha et ubrutt fellesskap med Gud og motta åpenbaring i Ordet. Prestetjenesten innebærer også et ansvar for å lære og støtte folket til å leve rett for Gud. Videre er vi kalt til å regjere som konger i livet (Rom 5:17). Det GT sier om presten og kongen klinger med og danner et bakgrunnsteppe for vår forståelse av det å være prest og konge i den nye pakt.

NT’s mange formaninger om å være våkne styrker denne påstanden. De kristne formanes til alltid å være ”edrue”, holde seg borte fra ”drukkenskap, festing, drikkelag” og alltid være beredt til å gjøre Herrens gjerning (1.Pet 1:13-15, 4:2-4+7, 5:8, Rom 13:12-13, 1.Tess 5:8, 1.Tim 3:2 Nepho (gresk)= edru, avstå fra vin, fri fra påvirkning av rusmidler).

Som kristne har vi en stor frihet i Kristus. Men Bibelen taler også om at denne friheten har sine begrensninger.

1 Kor 8:9 ”Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake!”

Hensynet til den ”svake”, taler for totalavhold. Mange har mistet mye på grunn av alkohol, og trenger all den støtten de kan for å leve avholdende.

Rom 14:21 ”Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror.”

Ordet anstøt (skandalizo) betyr at noen faller fra livet med Herren ved de valgene jeg tar. Det er altså snakk om noe langt alvorligere enn det at noen misliker eller føler seg støtt av det jeg gjør.

C. O. Rosenius kommenterer dette verset slik i ”Romerbrevets budskap”:

”Her har vi ett eksempel som lett kan overføres til vår tid. Paulus nevner vin. Bruk av vin er i seg selv uskyldig, når du ikke blir avhengig av det, men bruker det med måte. Hvorfor bør likevel en kristen også avstå selv fra et slikt måtelig bruk av vinen? Bare av den grunn som nevnes her; for ikke å skade de svake. Du vil kanskje lykkes i å forbli måteholden i dette hele ditt liv. Men din sønn, en slektning, en kollega som vil følge ditt eksempel, de ender opp med et forbruk som fører til fortapelse både i livet og i evigheten. Da kan du ikke si du er uskyldig i at de går fortapt. Det var ditt måtehold som etter hvert forledet dem til å begynne sakte og pent med det som etter hvert ødela dem. Så mye bedre det ville vært om du istedenfor det eksemplet du gav dem, tvert imot både i ord og eksempler hadde lært dem å aldri ha den minste berøring med slike forførelsesmidler.”

1 Kor 8:13 ”Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror.”

Selv om jeg har argumentert for et klart avholdsstandpunkt, har jeg forståelse for at man kan komme til andre konklusjoner. Men det skulle være liten tvil om at Bibelen advarer de kristne mot å bli beruset (Jes 5:11-12).

Ef 5:18 ”Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden.”

Bibelen viser med stor realisme at de som fronter en liberal holdning til alkohol lett vil bli populære:

Mi 2:11 ”Om noen kom med tomt snakk og svik og løgn og sa: Jeg vil preke for deg om vin og om sterk drikk! – han skulle være en predikant for dette folket.”

Posted by Tor Arne Larsen on May 5th, 2008 | Filed in Hva sier Bibelen om..., Samfunn | 10 Comments »


10 Responses to “Hva sier Bibelen om alkohol?”

 1. Silje Says:

  Kunne ikke vært mer enig! Takk for alle argumentene…og keep up the good work!

 2. Christer Says:

  Utrolig bra!!!

 3. Christer Says:

  Det med at jesus gjorde vann til vin.
  du skriver at:

  “Poenget i Johannes 2 er å gjenfortelle Jesu første mirakel, og den undringen dette tegnet skapte hos disiplene. Disiplene så neppe på dette tegnet som en legitimering eller aksept av alkohol. Det var ikke alkoholen som begeistret dem, men Jesu under. Deres fokus var på det overnaturlige som brøt inn i det naturlige.”

  Men siden jesus gjorde nettopp vann til vin, så tror jeg at det var akseptert med vin. Men det var kanskje det eneste forskjellige de hadde å drikke utenom vann når de skulle feire noe.
  Men æ tenker det at de hadde nok en kultur med måteholdenhet, og at bare noen veldig få drakk for mye???
  Og det er en stor forskjell fra drikkekulturen blant ungdom i Norge i dag.
  ser du tankegangen?

 4. Trine Says:

  Er det virkelig sånn at det MÅ være enten/eller, svart/hvitt? Full avholdshet eller å drikke seg fra sans og samling?

  Tror det som står i Bibelen er ment som retningslinjer for helt vanlig folkeskikk.

  Man skal ikke drikke når man avgjør andres skjebne (konger og fyrster). Man bør ikke drikke seg full på brennevin fordi det fører til dårlig beslutningsevne og ofte vold (Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis). Men at de som har det tungt kan lette sine sorger ved å drikke vin, og at de som er syke og døende (sin undergang nær) kunne få brennevin som en smertedemper (som i dag kan sammenlignes med sterkere rusmidler/legemidler som morfin o.l.)
  Osv.Osv.Osv.

  Dette er ting folk med litt god oppdragelse og folkevett vet også i dag.

  Jeg tror ikke Bibelen oppfordrer hverken til drukkenhet eller avholdshet (med mindre man skal bli prest eller nonne, “vie seg til gud”, som da ville ha betydd at man også skal holde seg unna druer og rosiner), men oppfordrer til en forstandig bruk av alkohol.

 5. Marit Hallvig Says:

  Jeg er så enig med Larsen om dette… Har sett hva alkohol og stoff har gjordt med folk. Og vi som kristne burde da holde seg uten alkohol.Vi bør gå foran med god oppførsel….

 6. Lennart Ims Says:

  En balansert og godt skrevet artikkel. Om jeg savner noe så må det være en sammenstilling med at gjær brukes som symbol på synd i Guds ord – og hvordan gjæret brød (surdeig) og gjæret vin (alkoholholdig vin) ses på i sammenheng med de omtalte skriftsteder og beslutninger.

  Jeg er i prinsippet enig i at det ikke foreligger noe absolutt forbud. Synd er definert som lovbrudd, og inntak av alkohol står ikke definert i Guds lov. Likevel går det klart frem av tekstene og advarslene, at alkoholholdig vin gjør at man mister Guds lov av syne, og derigjennom blir et lett offer for selvet.

 7. Heidi Høgås Vangen Says:

  Halleluja!
  Jeg er vokst opp i et hjem helt uten alkohol og var selv avholdsmenneske til jeg ble 25, da ble jeg av en venn introdusert til vin, helt ufarlig i godt lag… Joda, problemet var bare at i mine gener ligger ikke evnen til måtehold og fire år senere tellet jeg dagene mellom hver mulighet til å la alkohol døyve og glede. Så ble jeg gravid og gift og i mine barn fant jeg et anker som holdt meg unna alkohol i lang tid, men ikke helt. For tre-fire år siden ga Gud meg et syn i fylla av en ung dame og han sa “Hun må ringe hjem” – jeg forstod ingenting da jeg to minutter senere møtte damen og sa hva Gud hadde sagt! Hun sperret opp øynene og spurte om jeg var synsk for hun hadde fortvilet prøvd å ringe hjem. Tenk om jeg hadde vært edru! Da kunne jeg kanskje vært til hjelp for henne! Istedet var jeg sløvet og sjuk av alkohol. Det ble korken i flaska for meg. Og denne høsten har Gud gjennom foreldrene mine, andre troende og sitt ord vist meg at som kristen skal jeg holde meg unna alkohol. På ferie i Bulgaria i sommer kjente jeg fristelsene trekke i meg daglig og det var vanskelig å stå i mot, men ungene var mine trygge “anker”. Nå vet jeg at Bibelen, Guds ord er et ennå større anker! Takk Tor Arne Larsen for at du har skrevet denne bloggen som så tydelig og klart viser hva Gud sier! Halleluja!
  🙂

 8. Tor Arne Larsen Says:

  Kjære Heidi!

  Tusen takk for at du ville dele erfaringene dine med andre lesere på bloggen. Jeg ble sterkt grepet av historien din. Lykke til videre med et alkoholfritt liv!

 9. toget Says:

  Hadde det ikke vært enklere å lese litt om nyere forskning på effekten av alkohol og heller går utifra det. Istedet for å tolke en bok som ble skrevet for ca 2000 år siden?

 10. Tor Arne Larsen Says:

  Jo, det er jeg enig med deg i, “toget”. Ut fra nyere forskning finnes det mange gode grunner for å stille seg kritisk til alkoholforbruket i samfunnet. Mitt innlegg her var ikke ment som noe annet enn det overskriften sier, reflektere over hva Bibelen sier om temaet. Fordi Bibelen er blitt brukt til å argumentere for en liberal holdning til alkohol.

Leave a Comment