Rett eller vrang lære? Del 3 av 4

Det andre testpunktet vi skal drøfte, er om frukten er god eller dårlig. (Matt 7:15-20) Vi har foreløpig konsentrert oss om kjernen i den kristne tro: bekjennelsen ”Jesus er Herre”. Denne bekjennelsen er mer enn en frase, eller en teologisk erkjennelse. Det handler om å ”elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.” Denne relasjonen til Gud vil farge vår relasjon til andre mennesker: ”Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! (Mark 12:30-31)

Frukten handler om at kristenlivet leves ut i våre relasjoner. ”Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham.” Dvs la Jesus være Herre i deres liv. (Kol 2,6) Dette vil nødvendigvis komme til syne på en eller annen måte. Det vil bære frukt i et forandret liv. Denne frukten kan prøves. Er den god eller dårlig?

Det er dette Jesus sier i bergprekenen: ”Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.” (Matt 7,15-20)

Her er det ikke snakk om å være feilfri eller fullkommen. Men det handler om å være ydmyk og ærlig, og la Jesus forme ens liv. John Wimber sa engang at en leder som ikke gjør feil, er ikke troverdig. Det er mye sannhet i det. Målet er selvsagt ikke å gjøre feil. Men sannheten er at alle feiler. Spørsmålet er om man vil innrømme sine feil, og vende seg til Jesus for å få nåde og hjelp til endring. Dette kalles også omvendelse.

Dette testpunktet må brukes med forsiktighet. Det er først og fremst ment som en test på ens egen åndelige tilstand. Bærer jeg frukt? Eller er det stagnasjon og likegyldighet som preger mitt liv?

Man kan ikke plukke en tilfeldig representant for en sammenheng for å se etter fruktene, og ut fra det bedømme den sammenhengen vedkommende står i. Her er det mange mulige feilkilder.

Dessuten: det er mulig å ha ”rett lære” i teorien, mens den har liten eller ingen innflytelse på livet. Det er dette Jakob kaller en ”død tro”, en tro uten gjerninger. Dette handler slett ikke om rettferdiggjørende gjerninger. Rettferdiggjort blir vi ved å bekjenne Jesus som Herre og tro at han døde for våre synder. Når denne troen er levende i oss, skaper det frukt.

Nåden er ikke en hvilepute som gjør at vi kan la livet skure og gå. ”For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.” (Tit 2,11-14)

Legg merke til at det står ”med iver”. Det er altså ikke snakk om en form for loviskhet preget av ”du skal/du skal ikke”. Det er heller ikke rom for klam egenrettferdighet som hever seg over andre, eller en hard og dømmende holdning. Det er snakk om en ny brann, en kjærlighet, en glød som preger våre prioriteringer og relasjoner.”Frukt som er omvendelsen verdig”, Matt 3:8. Hva denne frukten består av, kan man bl.a. lese i Gal 5:22 og i Ef 5:9.

Frukten er først og fremst et testpunkt på om mitt liv i praksis er knyttet til Jesus som Herre og drikker av den kilden. Eller sagt på en annen måte: det å bekjenne Jesus som Herre handler om mer enn ord og teologi. Det handler om at jeg stiller mitt liv inn under hans herredømme. Han er sjefen min! Hans kjærlighet og verdier får prege mitt liv. I hverdagen.

Posted by Tor Arne Larsen on August 13th, 2008 | Filed in Hva sier Bibelen om... | Comment now »

Leave a Comment